Základní cíle

V překládaném projektu budou plněny následující základní cíle RPV MŽP (komplexní cíle a indikátory plnění RPV MŽP, viz http://www.env.cz v části Politika a nástroje ochrany ŽP/Výzkum a vývoj):

1. Podpořit opatření na řešení změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů.

2. Snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty.

3. Navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů.

4. Doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady.

5. Podpořit zvýšení podílu OZE na 6% do roku 2010 a vytvořit podmínky pro jeho další zvyšování po tomto datu.

6. Zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí.

7. Podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje.

Tyto základní cíle budou plněny následujícím způsobem v rámci navržených výstupů projektu:

Ad 1) Návrhem opatření na omezení skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) jsou omezeny i emise metanu.

Ad 2) Návrhem opatření na omezení zátěže prostředí odpady z autovraků, elektroodpady a živnostenskými odpady a emisemi regulovaných látek.

Ad 3) Navržením opatření na omezení produkce odpadů z materiálů nebo výrobků, k jejichž výrobě jsou nutné neobnovitelné zdroje.

Ad 4) Navržením opatření na zvýšení podílu recyklace odpadů a snížení produkce odpadů.

Ad 5) Navržením opatření na zvýšení podílu BRO (případně některých dalších typů odpadů) na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů.

Ad 6) Vytvořením aplikačního webového informačního systému, který tuto kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí zvýší.

Ad 7) Plněním cílů Environmentálního pilíře: ochrana přírody, životního prostředí, přírodních zdrojů a krajiny, environmentální limity.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Cíle projektu →  Základní cíle