Etapy projektu

Etapa 1 - Přehled současného stavu

V této etapě bude řešen dílčí cíl. č.1 „Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD“, tj. provedena rešerše dostupných informací týkajících se oblasti OH pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD. Rešerše bude zaměřena na dvě části, jednak bude provedena rešerše dosud získaných výsledků v rámci řešení projektů VaV v RZP MŽP, studií a projektů EEA, OECD a UNEP ke zkoumané problematice jednotlivých oblastí nakládání s odpady tak, jak je specifikována v prvních dílčích cíle projektu, dále bude provedena rešerše k problematice regionálních systémů nakládání s odpady v ČR v rámci krajských POH a ve srovnatelných zemích EU (např. Rakousko, Spolková Republika Německo, Velká Británie, SR, Dánsko, Holandsko, …). Více

Etapa 2 - Srovnání efektivnosti systémů

V této fázi řešení budou řešeny dílčí cíle č. 2 „Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti“ a č. 3 „Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování“, tj. bude provedena analýza situace v oblasti OH a materiálových toků a doplněny další indikátory ke stávajícím indikátorům OH. Více

Etapa 3 - Návrh řešení

V této etapy bude na základě srovnání způsobů a systémů nakládání s odpady provedené v předchozí etapě, proveden výběr těch nejefektivnějších v podmínkách ČR (z hlediska účinnosti, nákladovosti a dopadů na životní prostředí) a řešen dílčí cíl č. 4 „Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace v oblastech uvedených v B.3.3“. Více

Etapa 4 - Návrh integrovaného systému

V této etapy bude řešen dílčí cíl č. 5 „Navrhnout integrovaný regionální systém OH, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu“. Jedná se o to navrhnout integrovaný regionální systém nakládání s odpady pro jeho ověření ve vybrané konkrétní lokalitě, kde by se iniciovalo vytvoření sdružení obcí. Více

Etapa 5 - Realizace

V této etapě projektu bude řešen dílčí cíl č. 6 „Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území“ a dojde k technické realizaci a optimalizaci stávajícího systému nakládání s odpady ve vybraném regionu (např. nákup sběrných nádob), která bude provedena s využitím zkušeností a zdrojů řešitele (předpokládá se i využití evropských fondů). Z prostředků VaV budou zabezpečeny informační a organizační služby, monitorování, rozbory apod. Více

Etapa 6 - Ověření

V této etapě bude řešen cíl č. 7 „Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů“ Po ročním provozu bude ověřena funkčnost a úspěšnost navržených nástrojů pro předcházení vzniku odpadů. Vyhodnocení bude provedeno pomocí soustavy indikátorů (rozšířená soustava indikátorů POH). Více

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu