Dílčí cíle

1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD.

2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti.

3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování.

4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace zejména v oblasti:

· předcházení vzniku odpadů z obalů, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména z pohledu „celoživotního cyklu nakládání“, vytvoření návrhu nástrojů řízení směřujících k významnému snížení měrné produkce odpadů z obalů.

· nakládání s autovraky, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení vysokého využití autovraků, zlepšení systému zpětného odběru, předcházení vzniku odpadů z autovraků.

· nakládání s elektroodpady a použitými elektrozařízeními, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení funkčního systému zpětného odběru historického elektrošrotu z domácnost, zabezpečení systému využití elektrošrotu a elektrozařízení, předcházení vzniku odpadů z elektrozařízení.

· nakládání s biologicko – rozložitelnými odpady, tj. zpracování návrhu možných způsobů řešení, zejména zabezpečení správné provozní praxe při nakládání s BRKO na skládkách, zpracování návrhu řešení výstavby kapacit zpracovávajících BRKO bez další výstavby spaloven včetně návrhu využití výstupů (komposty, digestát, biopaliva atd.), vytvoření návrhu funkčního systému separovaného sběru, který povede v rámci řešení nakládání s BRO ke zlepšení situace v oblasti nakládání s vedlejšími živočišnými produkty a kuchyňskými odpady.

· nakládání s nápojovými obaly, tj. vytvoření návrhu na zvýšení účinnosti systému a posouzení účinnosti zavedení systému zálohování obalů.

· nakládání s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností, zejména předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře.

5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu.

6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území.

7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Cíle projektu →  Dílčí cíle