Etapa 6 - Ověření

V této etapě bude řešen cíl č. 7 „Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů“ Po ročním provozu bude ověřena funkčnost a úspěšnost navržených nástrojů pro předcházení vzniku odpadů. Vyhodnocení bude provedeno pomocí soustavy indikátorů (rozšířená soustava indikátorů POH).

Ověření integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě

Doba trvání: od 43. do 48. měsíce

Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Horsák, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této etapě bude řešen cíl č. 7 „Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů“ Po ročním provozu bude ověřena funkčnost a úspěšnost navržených nástrojů pro předcházení vzniku odpadů. Vyhodnocení bude provedeno pomocí soustavy indikátorů (rozšířená soustava indikátorů POH).

Metody řešení:

Bude prováděno testování a ověřování efektivnosti zvolených nástrojů, vyhodnocena jejich úspěšnost a efektivita v rámci integrovaného systému OH ve zvoleném území pomocí vybrané soustavy indikátorů, dále bude vyhodnocena komunikační strategie, metod osvěty a výchovy. K jejich vyhodnocení budou využity:

· Metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních)

· Metody analýzy dat včetně jejich třídění a klasifikace,

· Statistické metody

· Metody kvalitativního výzkumu

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Závěrečná zpráva o řešení projektu.

· Vyhodnocení indikátorů na pilotním území

· Výsledky budou publikovány (v časopisech ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí)

· Bude vytvořena knižní publikace k projektu (česky a anglicky)

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006“ budou výsledkem této etapy projektu:

· Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí

· Knižní publikace (česky a anglicky), shrnující dosažené výsledky projektu

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 6 - Ověření