Etapa 5 - Realizace

V této etapě projektu bude řešen dílčí cíl č. 6 „Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území“ a dojde k technické realizaci a optimalizaci stávajícího systému nakládání s odpady ve vybraném regionu (např. nákup sběrných nádob), která bude provedena s využitím zkušeností a zdrojů řešitele (předpokládá se i využití evropských fondů). Z prostředků VaV budou zabezpečeny informační a organizační služby, monitorování, rozbory apod.

Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě

Doba trvání: od 24. do 48. měsíce

Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Horsák

Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této etapě projektu bude řešen dílčí cíl č. 6 „Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území“ a dojde k technické realizaci a optimalizaci stávajícího systému nakládání s odpady ve vybraném regionu (např. nákup sběrných nádob), která bude provedena s využitím zkušeností a zdrojů řešitele (předpokládá se i využití evropských fondů). Z prostředků VaV budou zabezpečeny informační a organizační služby, monitorování, rozbory apod.

Metody řešení:

Po celou dobu trvání projektu bude monitorována produkce a nakládání s odpady ve vybraném pilotním území, které bude vybráno ve spolupráci s MŽP.

Bude zde stanovena komunikační strategie ve vztahu k občanům a podnikatelské sféře, budou nasazeny informační a organizační nástroje a dále metody výchovy a osvěty navržené v předchozí etapě řešení projektu.

Dále budou prováděny:

· Rozbory složení SKO

· Rozbory složení odděleně sbíraných odpadů (% zastoupení obalů)

K jejich vyhodnocení budou využity:

· Metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních)

· Metody analýzy dat včetně jejich třídění a klasifikace,

· Statistické metody

· Metody kvalitativního výzkumu

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Vyhodnocení indikátorů a nástrojů

· Vyhodnocení rozborů

· Pilotní projekt

· Výsledky budou opublikovány (v časopisech a ve sbornících národních a mezinárodních konferencí)

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006“ budou výsledkem této etapy projektu:

· Pilotní projekt

· Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 5 - Realizace