Etapa 4 - Návrh integrovaného systému

V této etapy bude řešen dílčí cíl č. 5 „Navrhnout integrovaný regionální systém OH, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu“. Jedná se o to navrhnout integrovaný regionální systém nakládání s odpady pro jeho ověření ve vybrané konkrétní lokalitě, kde by se iniciovalo vytvoření sdružení obcí.

Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě

Doba trvání: od 30. do 36. měsíce

Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, Ing. František Piliar

Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO - Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této etapy bude řešen dílčí cíl č. 5 „Navrhnout integrovaný regionální systém OH, v kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu“. Jedná se o to navrhnout integrovaný regionální systém nakládání s odpady pro jeho ověření ve vybrané konkrétní lokalitě, kde by se iniciovalo vytvoření sdružení obcí.

Úkolem dílčího cíle č. 5 bude rovněž vyvinout vhodný aplikační software (webový informační systém) pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů OH.

Metody řešení:

Prvním krokem bude výběr vhodného pilotního území, které bude mít velikost mikroregionu, nejlépe regionu ORP. Ideální by byl region, který je obsluhován jednou svozovou firmou.

Na základě výstupů a získaných poznatků v předchozích etapách výzkumného projektu bude zpracována obecná metodika popisující návrh „ideálního“ integrovaného regionálního systému pro nakládání s odpady. Z ní bude vycházet konkrétní návrh a optimalizace stávajícího systému ve vytipované lokalitě, ve kterém budou uplatněny návrhy systémů a nástroje pro zlepšení situace pro jednotlivé komodity odpadů. Budou samozřejmě zakomponovány nástroje, které budou v té době realizovatelné z pohledu řešitele projektu (např. nelze implementovat naše návrhy legislativních opatření, pokud nebudou schváleny).

Předpokládá se, že v pilotním území bude navržen separovaný sběr BRKO u občana. Podle technických a ekonomických možností v lokalitě bude tento sběr zabezpečen donáškovým nebo odvozným způsobem. Bude zvážena možnost realizace bioplynové stanice jako koncovky pro BRKO z odděleného sběru odpadů.

Navržená metodika bude zpracována z využitím následujících obecných metod, které posoudí navržený regionální systém v širších věcných, technických, ekonomických, sociálních a ekologických souvislostech:

· Strategické plánování

· Projektové řízení

· SWOT analýzy

· Analýzy nákladů a výnosů

· Studie proveditelnosti

· Metoda LOGFRAME

Při návrhu prototypu webového informačního systému pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů OH budou vzhledem jeho povaze použity zejména následující metody softwarového inženýrství: analýza technologií projektování a provozu IS; metody analýzy použitých ICT v daných IS; metody analýzy legislativy a organizačního rámce; metody umělé inteligence a znalostního inženýrství; a metody měření jakosti softwarových produktů. Na jejich základě bude pomocí standardních metod softwarového inženýrství vytvořen a implementován webový informační systém s volně dostupnými ICT.

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Výsledky budou publikovány (v časopisech a ve sbornících národních konferencí)

· Návrh metodiky návrhu integrovaného systému nakládání s odpady

· Software pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů.

· SWOT analýza pilotního území

· Návrh regionálního integrovaného systému pro nakládání s odpady (např. formou studie proveditelnosti)

· Analýza přínosů a nákladů (Cost Benefit Analysis) pro klíčové prvky (technologie) systému

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006“ budou výsledkem této etapy projektu:

· Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí

· Metodika návrhu integrovaného systému nakládání s odpady

· Software pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 4 - Návrh integrovaného systému