Etapa 3 - Návrh řešení

V této etapy bude na základě srovnání způsobů a systémů nakládání s odpady provedené v předchozí etapě, proveden výběr těch nejefektivnějších v podmínkách ČR (z hlediska účinnosti, nákladovosti a dopadů na životní prostředí) a řešen dílčí cíl č. 4 „Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace v oblastech uvedených v B.3.3“.

Návrh řešení pro zlepšení situace v OH

Doba trvání: od 18. do 30. měsíce

Zodpovědná osoba: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této etapy bude na základě srovnání způsobů a systémů nakládání s odpady provedené v předchozí etapě, proveden výběr těch nejefektivnějších v podmínkách ČR (z hlediska účinnosti, nákladovosti a dopadů na životní prostředí) a řešen dílčí cíl č. 4 „Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace v oblastech uvedených v B.3.3“.

Metody řešení:

Prvním krokem řešení tohoto dílčího cíle bude rozšíření stávající soustavy indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování.

Vybrané systémy nakládání s odpady (případně zálohový systém nápojových obalů, systémy zpětného odběru apod.) budou rozpracovány do podrobných návrhů. Pro takto vybrané a rozpracované systémy bude navržen integrovaný systém nakládání s odpady včetně nových nástrojů a opatření, jejichž realizace povede k předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů, zvyšování využití a zlepšení efektivnosti systémů pro nakládání s odpady.

Bude se jednat o návrh nástrojů: legislativních; ekonomických; technických; informačních a dobrovolných.

Dále bude ověřena efektivnost stávajících nástrojů a opatření vycházející z plánů odpadového hospodářství ČR a krajů. V průběhu řešení budou používány zejména následující metody:

· multikriteriální analýza

· metody analýzy dat včetně jejich třídění a klasifikace,

· metody analýzy a syntézy,

· metody indukce a dedukce,

· metody kvalitativního výzkumu.

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Návrh systému zálohování nápojových obalů (pokud se prokáže účinnost tohoto kroku v řešení předchozí etapy)

· Návrh a optimalizace systému zpětného odběru autovraků

· Návrh funkčního systému zpětného odběru historického elektrošrotu

· Návrh funkčního sběru BRKO

· Návrh a optimalizace využití výstupů ze zpracování BRKO

· Návrh kapacit zařízení pro nakládání s BRKO

· Návrhy nástrojů pro předcházení vzniku odpadů

· Návrhy nástrojů pro snížení produkce odpadů

· Návrhy nástrojů pro zvýšení využití odpadů

· Návrhy nástrojů pro zvýšení efektivnosti systémů nakládání s odpady

· Návrhy nástrojů pro zvýšení efektivnosti systémů nakládání s odpady

· Návrhy nástrojů pro zvýšení efektivnosti systémů zpětného odběru

· Metodika výpočtu indikátorů

· Výsledky budou publikovány (v časopisech a ve sbornících národních konferencí)

· Výsledky budou prezentován mezinárodně v rámci činnosti členů řešitelského kolektivu v ETC/RWM EEA

· Návrh promítnout některé nástroje do právních předpisů a metodik.

· Návrh využití výsledků v koncepčních dokumentech MŽP– např. návrh aktualizace POH, aktualizace Strategie TUR, doplnění sledování Materiálových toků, atd.

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006“ budou výsledkem této etapy projektu:

· Metodika výpočtu indikátorů

· Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí

· Promítnutí některých návrhů nástrojů do právních předpisů

· Využití výsledků v koncepčních dokumentech MŽP– např. návrh aktualizace POH, atd.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 3 - Návrh řešení