Etapa 2 - Srovnání efektivnosti systémů

V této fázi řešení budou řešeny dílčí cíle č. 2 „Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti“ a č. 3 „Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování“, tj. bude provedena analýza situace v oblasti OH a materiálových toků a doplněny další indikátory ke stávajícím indikátorům OH.

Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady

Doba trvání: od 7. do 24. měsíce

Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, Mgr. Michal Hejč

Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této fázi řešení budou řešeny dílčí cíle č. 2 „Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti“ a č. 3 „Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování“, tj. bude provedena analýza situace v oblasti OH a materiálových toků a doplněny další indikátory ke stávajícím indikátorům OH. S využitím těchto indikátorů budou analyzovány tyto odpadové proudy:

· Autovraky, zejména s ohledem na zabezpečení vysokého využití autovraků, zlepšení účinnosti a kontrolovatelnosti systému zpětného odběru a předcházení vzniku odpadů z autovraků.

· Elektroodpady a použitými elektroozařízeními, zejména ve vztahu k zabezpečení funkčního systému zpětného odběru historického elektrošrotu z domácností a zabezpečení systému využití elektrošrotu a elektrozařízení. Budou analyzovány stávající systémy zpětného odběru historických elektrozařízení z pohledu efektivity, transparentnosti a přínosů pro ČR a hledány odpovědi na otázky: Má ČR nástroje k regulaci těchto systémů? Bude analyzována kvalita koncových zařízení. Jak je rozdílná jejich kvalita?

· Biologicko – rozložitelnými odpady, ověření nakládání s BRKO na skládkách. Bude analyzována problematika využití výstupů (komposty, digestát, biopaliva atd.). Bude provedeno srovnání a vyhodnocení nakládání s vedlejšími živočišnými odpady a kuchyňskými odpady a hledány odpovědi na otázky:. Jaká je kvalita vstupní suroviny u BRKA z domácností? Jak ovlivňuje kvalitu výsledného produktu? Je při nakládání s kuchyňskými odpady v různých typech technologií zabezpečena dostatečná hygienizace?

· Odpady produkovaných ve sféře služeb a malých živností, zejména ve vztahu k předcházení vzniku těchto odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře. Bude ověřena i možnost softwarové podpory e-learningového vzdělávání specificky určená pro tuto skupinu původců. Budou hledány odpovědi na otázky: Je efektivnější zapojení živnostníků a malých podnikatelů ze segmentu služeb do systému obce (uzavření smlouvy s obcí)? Nebo je efektivnější řešení v samostatných smlouvách s oprávněnými firmami?

· Dobrovolný systém sběru obalů zastřešuje společnost EKO-KOM. Stávající požadavek EU na využití obalů z plastů je pro rok 2005 23% míra recyklace plastů, ČR dosahuje míry využití 48 %. Bude analyzována problematika zavedení zálohového systému s důrazem na srovnání se současným systémem ve vztahu ke snížení produkce obalových odpadů, účinnost, náklady na zavedení systému, dopravní náklady, dopady do ŽP, úsporu surovin apod. Bude provedena podrobná analýza obchodní sítě, které by se zavedení zálohového systému dotklo, bude proveden kvalifikovaný odhad finanční náročnosti zavedení v ČR. Bude provedena LCA analýza vratné zálohované nápojové lahve versus nevratné lahve. Budou hledány odpovědi na otázky: Je u nápojových obalů efektivnější oddělený sběr těchto obalů prostřednictvím systému obce nebo je efektivnější zálohový systém těchto obalů? Jaká je výtěžnost těchto systémů, rizika, přínosy? Poklesne motivace občanů třídit? Dojde k odklonu od dobrovolného třídění? Představuje zavedení zálohového systému riziko pro současné investice do infrastruktury současného systému (nádoby, svozová technika, dotřiďovací linky apod.)?

Metody řešení:

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročný výzkum, budou v této fázi řešení použity pro jednotlivé odpadní proudy (uvedené za dvojtečkou) vhodné metody z následujících základních metod:

· Hodnocení životního cyklu (LCA): obaly

· Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA): technologie pro nakládání s odpady

· Riziková analýza

· SWOT analýza

· Analýza nákladů a výnosů (CBA)

· Matematické metody

· Kvalifikované odhady

· Sociálně ekonomická analýza

· Teorie stromu cílů a metoda "benchmarking"

· Sociální projektování

· Metoda hodnotové analýzy

Při návrhu prototypu webového poradenského informačního systému pro řešené oblasti budou vzhledem jeho povaze použity zejména následující metody softwarového inženýrství: analýza technologií projektování a provozu IS; metody analýzy použitých ICT v daných IS; metody analýzy legislativy a organizačního rámce; identifikace a zhodnocení technologických a komunikačních standardů; a metody měření jakosti softwarových produktů. Na jejich základě bude pomocí standardních metod softwarového inženýrství vytvořen a implementován webový informační systém s volně dostupnými ICT.

V rámci plnění výše uvedeného dílčího cíle bude uspořádán workshop „Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady“ cca v polovině období řešení projektu (21. měsíc řešení) ve spolupráci s MŽP a akademickou sférou (např. Masarykova universita, Mendlova zemědělská a lesnická universita, Karlova universita, atd.), kde bude odborná veřejnost a zástupci veřejné správy v životním prostředí seznámeni s prvními výsledky řešení projektu (Srovnávací studie jednotlivých způsobů nakládání návrhu řešení pro aktuální situaci v ČR) a bude tak vytvořena zpětná vazba mezi řešitelským týmem a oborníky v řešené oblasti. Na základě výsledků workshopu bude stanoven obsah odborné publikace, shrnující výsledky řešení z prvních etap projektu, tak, aby odborná publikace mohla být vydána ke konci této etapy.

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Srovnávací studie jednotlivých způsobů nakládání návrhu řešení pro aktuální situaci v ČR (bude publikována v rámci publikační činnosti MŽP).

· Webový informační systém pro poradenství v dané oblasti

· Workshop „Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady“

· Výsledky budou publikovány (v časopisech, na národních a mezinárodních konferencích) a prezentovány na workshopu ETC/RWM EEA

· Odborná publikace (kniha), shrnující výsledky řešení dosavadního výzkumu

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006“ budou výsledkem této etapy projektu:

· Webový informační systém pro poradenství v dané oblasti

· Odborné články v časopisech, impaktovém časopise a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí

· Odborná publikace (kniha), shrnující výsledky řešení dosavadního výzkumu

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 2 - Srovnání efektivnosti systémů