Etapa 1 - Přehled současného stavu

V této etapě bude řešen dílčí cíl. č.1 „Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD“, tj. provedena rešerše dostupných informací týkajících se oblasti OH pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD. Rešerše bude zaměřena na dvě části, jednak bude provedena rešerše dosud získaných výsledků v rámci řešení projektů VaV v RZP MŽP, studií a projektů EEA, OECD a UNEP ke zkoumané problematice jednotlivých oblastí nakládání s odpady tak, jak je specifikována v prvních dílčích cíle projektu, dále bude provedena rešerše k problematice regionálních systémů nakládání s odpady v ČR v rámci krajských POH a ve srovnatelných zemích EU (např. Rakousko, Spolková Republika Německo, Velká Británie, SR, Dánsko, Holandsko, …).

Přehled současného stavu OH (rešerše) v ČR, EU a OECD

Doba trvání: od 1. do 8. měsíce

Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Institucionální zabezpečení: SITA CZ , ECO-Management

Personální obsazení: všichni řešitelé

Cíl:

V této etapě bude řešen dílčí cíl. č.1 „Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD“, tj. provedena rešerše dostupných informací týkajících se oblasti OH pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD. Rešerše bude zaměřena na dvě části, jednak bude provedena rešerše dosud získaných výsledků v rámci řešení projektů VaV v RZP MŽP, studií a projektů EEA, OECD a UNEP ke zkoumané problematice jednotlivých oblastí nakládání s odpady tak, jak je specifikována v prvních dílčích cíle projektu, dále bude provedena rešerše k problematice regionálních systémů nakládání s odpady v ČR v rámci krajských POH a ve srovnatelných zemích EU (např. Rakousko, Spolková Republika Německo, Velká Británie, SR, Dánsko, Holandsko, …).

Metody řešení:

Rešerše bude provedena s využitím českých a především zahraničních zdrojů. Kromě analýzy současného stavu bude proveden i odhad budoucího vývoje s ohledem na prognózy EEA, GŘ Životní prostředí Evropské komise (EK) a Eurostatu. Zohledněna bude Tématická strategie prevence a recyklace odpadů ES a také návrh EK Směrnice Evropského parlamentu (EP) a Rady (ES) o odpadech i pozměňovací návrhy EP.

Bude proveden informační průzkum dostupných zdrojů o OH s využitím současných informačních a komunikačních technologií (ICT) a jeho vyhodnocení dle metodik používaných ve srovnatelných studiích realizovaných na řešitelských pracovištích MU, KU, VÚV TGM a EEA.

S ohledem na stanovený cíl projektu a problémové oblasti OH a vazby mezi životním prostředím, ekonomikou a společností s ohledem trvale udržitelný rozvoj (TUR) budou v průběhu řešení projektu využívány zejména následující metody:

· metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních)

· metoda sledování (s uplatněním různých forem sledování s využitím ICT)

· studium a analýza dokumentů

· metody analýzy dat a informací včetně jejich třídění a klasifikace,

· metody analýzy a syntézy,

· metody indukce a dedukce,

· metody kvalitativního výzkumu

Při návrhu prototypu webového informačního systému k projektu budou vzhledem jeho povaze použity zejména následující metody softwarového inženýrství: analýza technologií projektování a provozu informačních systémů (IS); metody analýzy použitých ICT v daných IS; metody analýzy legislativy a organizačního rámce; identifikace a zhodnocení technologických a komunikačních standardů; a metody měření jakosti softwarových produktů. Na jejich základě bude pomocí standardních metod softwarového inženýrství vytvořen a implementován webový informační systém s volně dostupnými ICT.

Výstupy:

· Zpráva o řešení etapy.

· Přehled a zhodnocení řešení uvedených oblastí nakládání s odpady ve vybraných zemích EU.

· Výstupy budou publikovány formou článků (v časopisech a ve sbornících z národních konferencí)

· Webový informační systém k projektu

Výsledky:

Podle přílohy č. 5 „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006 budou výsledkem této etapy projektu:

· Webový informační systém k projektu

· Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Etapy projektu →  Etapa 1 - Přehled současného stavu