Indikátory ISNO

Příručka environmentálních indikátorů tvoří praktickou pomůcku pro návrh integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) na regionální úrovni. Zahrnuje nástroje pro návrh, řízení a pro vnitřní a vnější komunikaci.

Následující text nabízí poměrně širokou sadu indikátorů pro hodnocení jednotlivých funkcí ISNO, stejně jako pro projektování teprve zamýšleného systému. Indikátory lze rozdělit do tří základních skupin na základě jejich použití v závislosti na regionálních specifikách, komplexnosti navrhovaného systému a samotného účelu vyhodnocení, kterým může být příprava systému, hodnocení jeho funkce nebo zamýšlené rozšíření procesů do systému zahrnutých.

Základním cílem textu je definice indikátorů pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, jejich přesné matematické vyjádření, stanovení systému monitorování a vyhodnocování a metodika pro jejich stanovení. Vybrané indikátory jsou doplněny referenčními hodnotami stanovovaných veličin v prostředí České republiky v letech 2008–2010 a reálnými příklady, které v názorné podobě představují postup pro vyhodnocení.

Přiložené soubory

Metodika indikátorů - verze 2.9 (pdf - 312,3 KB)
Metodika certifikovaná v listopadu 2011

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Indikátory ISNO